Monday, March 19, 2012


national federation of postal employees
All india postal employees union
local co-ordination committee
Pathanamthitta-689 645
http://aipeupta@blogspot.com. 9497812172

sdUv keyq«v
26-þmaXv kwbpà Unhn-j-WÂ kt½-f\w
hnP-bn¸n¨ FÃm Poh-\-¡mÀ¡pw
A`n-hm-Zy-§Ä.

kJm-¡-sf,
       NFPE bpsS 26þmaXv kwbpà Unhn-j-W kt½-f\w hnP-bn-¸n¨ FÃm kJm-¡Ä¡pw A`n-hm-Zy-§Ä.
       \nÀ®m-b-I-amb kml-N-cy-§sf C´y³ X]m kwhn-[m-\hpw Poh-\-¡m-cpw, A`n-ap-Jo-I-cn-¡p¶ Cu Ncn{X Ime-b-f-hn \½psS sXmgn taJ-esb kwc-£n¨p \nÀ¯n-s¡m-­v, \ne-hn-epÅ Ah-Im-i-§Ä BtKm-f-h-XvI-c-W, apX-em-fn¯ iàn-IÄ¡v ASn-bd shbv¡msX Im¯p-kq-£n-¡p-sa¶v kt½-f-\-¯n ]s¦-Sp¯ 350 {]Xn-\n-[n-Ifpw {]Xn-Ú-sb-Sp-¯p. F³.-F-^v.-]n.-bpsS AJnte-t´y sk{I-«dn P\-d k. Fw. IrjvW³ kt½-f\w DZvLm-S\w sNbvXp. F³.-Pn.-H. bqWn-b³, F^v.-F-kv.-kn.-än.H., _nF-kv.-F³.-FÂ.-C.-bp., -kn.-Pn.-]n.-F. XpS-§nb ktlm-Zc kwL-S\m t\Xm-¡Ä kt½-f-\s¯ A`n-hmZyw sNbvXp.
       Pn.-Un.-F-kv. Poh-\-¡m-cpsS shÂs^-bÀ ^­v klm-b-¯n-\m-bpÅ At]-£-I-fn-t·Â Xocp-am-\-sa-Sp¯v No^v ]n.-Fw.-Pn. Hm^o-kn-te¡v Ab-bv¡p-¶-Xn-\pÅ A\-´-amb Ime-Xm-akw Hgn-hm-¡-W-sa-¶pw, 2002 apX-epÅ {Kq¸v Un Hgn-hp-IÄ tImSXn D¯-chp {]Imcw ]qÀ®-ambn \nI-¯-W-sa¶pw, {Kq¸v-þkn tIU-dnse Hgn-hpÅ t]mÌp-I-fpsS IW-s¡-Sp-¯-Xn ]ni-Ip-I-fp-­m-bn-«p-ÅXv ]cn-l-cn-¡-W-sa-¶pw, Pn.-Un.-F-kv. Poh-\-¡m-cpsS ss{Sbn-\n-b ]ocn-tbm-Un-¡Â dnhyq {]Imcw IW-s¡-Sp¯v Ae-h³kv dnhn-j³ \S-¯p-t¼mÄ Poh-\-¡m-cpsS hcp-am\w timjn-¡p¶ e£y-t¯msS \o§-cp-sX¶pw kt½-f\w Unhn-j-W A[n-Im-cn-I-tfmSv Bh-iy-s¸-«p.
       2012-þ2014 Ime-b-f-hn-te-¡pÅ `mc-hm-ln-I-fmbn Xmsg-¸-d-bp¶ kJm-¡sf kt½-f\w sFI-I-WvtTy\ sXc-sª-Sp-¯p. 
F.-sF.-]n.-bp. {Kq¸v-þkn
{]kn-Uâv                : {ioaXn sI.-sI. PK-Z½ ]n.-F. ]¯-\w-Xn«
ssh. {]kn-Uâp-amÀ    : {io. ]n.-F-kv. kp`m-jv, ]n.-Fw. ASqÀ
                             {io. F³. cho-{µ³, Fkv.-]n.-Fw., ASqÀ
sk{I-«dn                 : {io. jmPn ]n. amXyp, ]n.-F., ]¯-\w-Xn«
Akn. sk{I-«-dn-amÀ     : {io. sI.-]n. chn, ]n.-F., ]¯-\w-Xn«
                             {io. Hma-\-¡p«³ \mbÀ, Fkv.-]n.-Fw., ]nd-h-´qÀ
{Sj-dmÀ                   : {io. Fw.-sI. chn, ]n.-F., ]d-t¡mSv
Akn. {Sj-dmÀ           : {io. Pn.-sI. at\m-Pv, ]n.-F., A§mSn
HmÀK-: sk{I-«-dn-amÀ     : {ioaXn Fkv. hnP-b-Ip-am-cn, ]n.-F., tImg-t©cn
                             {io. än.-sP. tPm¬k¬, Fkv.-]n.-Fw, Ip¼-g-apdn
                             {io. Pb-i-¦À, ]n.-F. ASqÀ
I½nän AwK-§Ä       : {io. än lcn-Ip-amÀ, ]n.-F., ]¯-\m-]pcw
                             {io. sI. cmlqÂ, ]n.-F., iqc-\mSv
                             {io. Fkv. {io\p, ]n.-F. Ip¶n-t¡mSv
                             {io. Fkv. {io[-c³ \mbÀ, Fkv.-]n.-Fw., hS-tÈ-cn-¡c
F.-sF.-]n.-bp. t]mÌvam³/Fw.-än.-F-kv./{Kq¸v-þUn
{]kn-Uâv                : {io. sI.-Pn. hn{I-a³, Un.-F-kv.-hn., tIm¶n
ssh. {]kn-Uâp-amÀ    : {io. Fw. Pam apl-½-Zv, t]mÌp-am³, A©Â
                             {ioaXn cmP-e-£van, Un.-F-kv.-hn., ]¯-\w-Xn«
                             {io. _n\p G{_-lmw, t]mÌp-am³, Xp¼-a¬
sk{I-«dn                 : {io. sI.-sI. cmP³I-«n, t]mÌp-am³, tIm¶n
Akn. sk{I-«-dn-amÀ     : {io. cmPohv IpamÀ, t]mÌp-am³, ]¯\w-Xn«
                             {io. sI.-sI. iin, {Kq¸v Un, ]-¯-\w-Xn«
                             {io.-kp\nÂ, t]mÌp-am³, ]´fw
{Sj-dmÀ                   : {io.sI.-hn. {]`m-I-c³ \mbÀ, t]mÌp-am³, tImg-t©cn
Akn. {Sj-dmÀ           : {io. tZh-Zm-kv, t]mÌp-am³, ]p\-eqÀ
HmÀK-: sk{I-«-dn-amÀ     : {io. Fw.-sI. chn, {Kq¸v-þ-Un, dm¶n
                             {io. kn.-F-kv. taml-\³, t]mÌp-am³, dm¶n-þ-s]-cp-\mSv
                             {io. kn.-än. cLp, {Kq¸v-þ-Un, Unhn-j-WÂ Hm^o-kv, ]¯-\w-Xn«
I½nän AwK-§Ä       : {io. Fw. cmP³, t]mÌp-am³, ASqÀ
                             {io. Xpf-ko-[-c³, t]mÌp-am³, Hma-ÃqÀ
F.-sF.-]n.C.-Un.-C.bp.
{]kn-Uâv                : {io.BÀ. hnP-b³, Pn.-Un.-F-kv. Fw.-Un, amS-a¬
ssh. {]kn-Uâp-amÀ    : {io. tKm]n-\m-Y³, _n.-]n.-Fw, A§m-Sn-¡Â t\mÀ¯v
                             {io. sP. kmap-hÂ, Pn.-Un.-F-kv. Fw.-Un, a®Sn
                             {io. _n.-F³. tkmZ-c³, Pn.-Un.-F-kv. Fw.-Un, Kpcp-\m-Y³a-®v)
sk{I-«dn                 : {io. tPm¬ amXyp, _n.-]n.-Fw, Fen-ap-Åpw-¹m-¡Â
Akn. sk{I-«-dn-amÀ     : {io. Fkv.-sI. AtP-jv, Pn.-Un.-F-kv.Fw.-kn., Imcn-bd
                             {io. kn.-F. cho{-µ³, Pn.-Un.-F-kv. Fw.-]n. dm¶n-þ-s]-cp-\mSv
{Sj-dmÀ                   : {io.hn.-sI. tkma-cm-P³ ]nÅ, _n.-]n.-Fw, Df-\m-Sv.
Akn. {Sj-dmÀ           : {io. hn.-sI. hnP-b³, Pn.-Un.-F-kv.-Fw.-]n., ]´-fw.
HmÀK-: sk{I-«-dn-amÀ     : {io. cma-N-{µ³]n-Å,-Pn.-Un.-F-kv.-Fw.-Un., XSn-¡mSv
                             {io. Fw.-sI.-tkm-a³, Pn.-Un.-F-kv., Fw.-Un., Du¶p-IÃv
                             {io. BÀ. cmtP-jv, Pn.-Un.-F-kv.-Fw.-Un., Xmg¯v hS¡v
I½nän AwK-§Ä       : {io. Zmtam-Z-c³,-Pn.-Un.-F-kv.-Fw.-Un., ]mXn-cn-bv¡Â
                             {ioaXn Fw. X¦-½, Pn.-Un.-F-kv. Fw.-]n., koX-t¯mSv
                             {ioaXn tkXp-tKm-]mÂ, _n.-]n.-Fw., s\Ãn-¡m-a¬.
Iu¬kn AwK-§Ä : {io. sI. IpamÀ, _n.-]n.-Fw., AXp-¼pw-Ipfw
                             {io. _m_p-¡p-«n, _n.-]n.-Fw., ssI¸pg t\mÀ¯v
                             {io. ]n.-sI. at\m-l-c³, Pn.-Un.-F-kv., Fw.-Un., tas¡m-gqÀ
                             {io. _n. hniz-Ip-amÀ, _n.-]n.-Fw, Xn¦ÄI-cn¡w
                             {io. Acp¬Ip-amÀ, Pn.-Un.-F-kv. Fw.-Un./Fw.-kn., Ipap-Ipw-tNcn         {io. AP-b-Ip-amÀ, Pn.-Un.-F-kv., Fw.Un/A¼-e-¯pw-`mKw
                             {io. Fw.-Un. ca-W³, Pn.-Un.-F-kv. Fw.-Un., Cu«n-¨p-hSv
                             {io.-{io-Pn-¯v, Pn.-Un.-F-kv. Fw.-Un. Id-hqÀNne {][m-\-s¸« hnti-j-§Ä
FÂ.-F-kv.-Pn. {]tam-j³
       tI{µKh¬saânsâ (Department of Personal and Training ) \ne-hn-epÅ D¯-c-h-\p-k-cn¨v kÀÆo-kn \nb-a\w e`n¨ Xob-Xn-bpsS ASn-Øm-\-¯n ko\n-tbm-dnän IW-¡m-\pÅ D¯-c-hn\v 1992 apX am{Xta {]m_-ey-ap-Åp. AXn\v ap¼pÅ tIkp-I-fnÂ, ap¼v ^nIvkv sNbvX ko\n-tbm-dnän (I¬^Àta-j³ Xob-Xn-bpsS ASn-Øm-\-¯nÂ) amtä-­-Xnà F¶pw D¯-c-hn hyà-am-¡n-bn-«p-­v.F¶m tIc-f-¯nse t]mÌ hn`m-K-¯nse Nne Poh-\-¡mÀ kn.-F.-Sn. Fd-Wm-Ipfw _©n ^b sNbvX tIkn- \nb-a\w e`n¨ XobXn IW-¡m-¡n, apgp-h³ Poh-\-¡m-cp-sSbpw ko\n-tbm-dnän ^nIvkv sN¿-W-sa¶v kn.-F.-Sn.-hn-[n-¨p. CXn-s\-Xnsc Un¸mÀ«vsaâv sslt¡m-S-Xn-bnepw XpSÀ¶v kp{]ow tImS-Xn-bnepw A¸o t]msb-¦n-epw, kn.-F.-Sn. hn[n icn-h-bv¡p-I-bm-Wp-­m-b-Xv. tImSXn hn[n tI{µ-K-h¬saânsâ D¯-c-hn\v (DOP & T) hncp-²-am-I-bm kp{]ow tImS-Xn-bn dnhyp lÀÖn \ÂIp¶ Imcyw ]cn-K-W-\-bn-em-sW-¶mWv DOP & T t]mÌ Un¸mÀ«p-saân-s\ Adn-bn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. tI{µ Kh¬saânsâ (DOP & T)  A´na Xocp-am\w Adnª tijsa tIc-f-¯n FÂ.-F-kv.-Pn. {]tam-j³ \ÂIp¶ Imcyw Xocp-am-\n-¡m\mhq F¶mWv t]mÌ Ub-d-IvS-td-änsâ \ne-]m-Sv. Cu {]iv\w sP.-kn.-Fw. Un¸mÀ«p-saâ Iu¬kn tbmK-¯n-epw, kÀ¡nÄ sP.-kn.-Fw. aoänw-Knepw NÀ¨ sNbvXn-cp-¶p. aäp kÀ¡n-fp-I-fn-tem, tIc-f-¯nÂXs¶ BÀ.-Fw.-F-kv. hn`m-K-¯ntem tIkv \ne-hn-en-Ãm-¯-Xn-\m FÂ.-F-kv.-Pn. {]tam-j³ \ÂIp-¶-Xn\v XS-Ê-an-Ã. AJn-te-´ym-X-e-¯n t]mÌ hIp-¸nepw aäp hIp-¸p-I-fnepw DOP & T D¯-c-h-\p-k-cn¨v 1992 \v tij-apÅ tIkp-I-fn am{Xw kÀho-kn \nb-a\w  e`n¨ XobXn ko\n-tbm-dn-än¡v IW-¡n-se-Sp-¡p-t¼mÄ tIc-f-¯nse t]mÌ hn`m-K-¯n am{Xw FÃm tIkp-I-fnepw (1992 \v apt¼m tijtam F¶ hyXym-k-an-Ãm-sX) \nb-a\w e`n¨ XobXn ko\n-tbm-dn-änbv¡v IW-¡m-¡p-¶Xv icn-bà F¶XmWv tI{µ-K-h¬saânsâ (DOP & T)  \ne-]m-Sv. AXp-sIm-­mWv kp{]ow tImS-X-bn dnhyq lÀPn \ÂIp-¶-Xn-s\-¸än DOP & T Btem-Nn-¡p-¶-Xv.
       DOP & T  bpsS Xocp-am\w Adnª tijw tIc-f-¯n t]mÌ hn`m-K-¯n FÂ.-F-kv.Pn {]tam-j³ \o­p-t]m-Ip-¶-Xn-s\-Xnsc kn.-F.-Sn-.-bn kÀ¡nÄ bqWn-b³ Hcp tIkv ^b sN¿m-\p-t±-in-¡p-¶p. kn.-F.Sn hn[n-bpsS t]cp-]-dªv tIc-f-¯n FÂ.-F-kv.-Pn. {]tam-j³ \ÂIp-¶Xv A\-´-ambn \o­p-t]m-Ip-I-bm-sW¶pw  C¡m-cy-¯n ASn-b-´nc \S-]-Sn- kzoI-cn-¡m³ tImSXn CS-s]-S-W-sa¶pw kn.-F.-Sn.-tbmSv At]-£n-¡m-\m-Wp-t±-in-¡p-¶-Xv. Cu Imcy-¯n No^v ]n.-Fw.-Pn.-t¡m, t]mÌ t_mÀUnt\m DOP & T bpsS A\p-aXn e`n-bv¡msX Xocp-am-\-sa-Sp-¡p-hm³ ]änà F¶-Xp-sIm­v t]mÌ AZn-Im-cn-IÄs¡-Xn-sc-bpÅ {]t£m-`-¯n-eqsS s]s«¶v ]cn-lm-c-ap-­m-¡m-\pÅ km[yX Ipd-hm-Wv. Cu kml-N-cy-¯n-emWv kÀ¡nÄ bqWn-b³ kn.-F.-Sn-.-bn tIkv ^b sN¿m³ Btem-Nn-¡p-¶-Xv. AÃm-¯-]£w \nb-a-¯nsâ \qem-am-e-bn IpSp§n FÂ.-F-kv.-Pn. {]tam-j³ A\n-Ýn-X-ambn \o­p-t]m-Im-\n-S-bp-­v.
knÌw AUvan-\n-kvt{S-äÀam-cpsS I¬th-b³kv Ae-h³kv
       Ub-d-IvS-tdäv 23.06.2011 \v ]pd-s¸-Sp-hn¨ D¯-c-h-\p-k-cn¨v Fkv.-F. amcpsS I¬th-b³kv Ae-h³kv \nÀ®-bn-¡p-¶-Xn Unhn-j-\p-I-fn hyXykvX am\-Z-Þ-§-fmWv kzoI-cn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. Cu hnjbw 13.03.2012  No^v ]n.-Fw.-Pn.-bp-ambn F³.F-^v.-]n.-C., ]n.-þ3 kÀ¡nÄ sk{I-«dn NÀ¨-sN-¿p-I-bp-­m-bn. Fkv.-F. amÀ¡v \jvS-ap-­m-Im¯ coXn-bn U-b-dIvStdänsâ D¯-c-hnsâ ]cn-[n-bnÂ\n-¶p-sIm­v Bh-iy-amb \nÀt±iw Unhn-j-\p-IÄ¡v \ÂIm-sa¶v No^v ]n.-Fw.Pn. k½-Xn-¨n-«p-­v.
       bm{Xm sNe-hnsâ Imcy-¯n Hmtcm Fkv.-F.bpw A\p-`-hn-¡p¶ _p²n-ap-«nsâ hni-Zmw-i-§Ä kÀ¡nÄ sk{I-«-dnsb Cþsa-bnen mkrishnan6854@gmail.com Adn-bn-¡m³ A`yÀ°n-¡p-¶p. Cu hnh-c-§Ä e`n-¨m am{Xta Cu {]iv\w kÀ¡nÄ/AJn-te´ym Xe-¯n ^e-{]-Z-ambn ssIIm-cyw sN¿m³ ]äp-I-bp-Åp.
Ae-h³kv s{]m«Ivj³
       ss{Sbn-\n-b  ]ocn-tbm-Un-¡Â dnhyqhn\mbn IW-s¡-Sp¯v Pn.-Un.-F-kv. Poh-\-¡m-cpsS Ae-h³kv dnhn-j³ \S-¯p-t¼mÄ, Ae-h³kv Ipd-bv¡msX ]qÀ®-am-bpw, s{]m«Iväv sN¿-W-sa-¶pw, `mhn-bn C³{In-saâpw aäv hÀ²-\-hp-Ifpw e`n-bv¡-W-sa-¶p-apÅ \½psS Bhiyw Iayq-Wn-t¡-j³ kl-a-{´n-bp-am-bpÅ NÀ¨-bn A\p-Iqe Xocp-am-\-sa-Sp-¡-W-sa¶v a{´n t]mÌ t_mÀUn\v \nÀt±iw \ÂIp-I-bp-­m-bn. CXns\ XpS¶v, ^pÄ s{]m«Ivj³ \ÂIp-¶-Xn-\m-bpÅ ^b X¿m-dm¡n sk{I-«dn, Un¸mÀ«vsaâv Hm^v t]mÌv, [\-Imcy hIp-¸nse tPmbnâv sk{I-«-dn-bpw, t]mÌ t_mÀUnsâ ^n\m³jy AssUz-k-dp-amb sP.-F-kv.-F-^v.-F.bv¡v kaÀ¸n-¨p-sh-¦nepw ^b-en\v AwKo-Imcw \ÂIn-bn-Ã. CtX XpSÀ¶v a{´n-bpsS ho­p-apÅ \nÀt±-i-{]-Imcw Un.-Un.-Pn. FÌm-_vfn-jvaâv sNbÀam-\mbpÅ Hcp D¶-Xm-[n-Imc Ia-an-änsb t]mÌ t_mÀUv 02.02.2012  \nb-an-¨p. Cu I½nän amÀ¨v amkw Ah-km-\-t¯msS dnt¸mÀ«v kaÀ¸n-¨-tijw Ae-h³kv s{]m«Ivj\pÅ Xocp-am-\-sa-Sp-¡p-sa-¶mWv Un.-Pn. Adn-bn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. Iymjv lm³Un-enwKv 20,000/þ cq] F¶Xv amäp-¶-Xpw, ]pXp-Xmbn \nb-an-¡p¶ Pn.-Un.-F-kv. Poh-\-¡mÀ¡v 1st TRCA \ÂIp-¶-Xn\v ]Icw tPmen `mc-¯n-\-\p-k-cn¨v AÀl-amb TRCA \ÂIp-¶-Xn-\pÅ Imcy-¯nepw I½nän ip]mÀi kaÀ¸n-¡p-¶-Xm-Wv, F¶-Xm-Wv.
       ChnsS {i²n-t¡-­Xv a{´n AwKo-I-cn¨ Imcy-¯n t]mepw XS-Ê-hm-Z-ap-¶n-¡p¶ kao-]-\-amWv [\-Im-cy-h-Ip¸v kzoI-cn-¨n-«p-ÅXv. XS-Ê-hm-Z-§sf kmt¦-Xn-I-ambn adn-I-S-¡p-¶-Xn-\mWv I½n-änsb \nb-an-¨n-cn-¡p-¶-Xv.
FÂ.-Pn.-H. ]co£ ]mÊm-b-hÀ¡pÅ s{Sbn-\nwKv
       s{Sbn-\nwKv sabv amk-¯n \S-¡p-sa-¶mWv ]n.-Sn.-kn. ssakqÀ Adn-bn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. XobXn \nÝ-bn-¨n-«n-Ã. AXp-hsc ]co£ ]mÊm-b-hÀ¡v in housing training  \ÂIn ]n.-F.amcmbn \nb-an-bv¡-W-sa¶v No^v ]n.-Fw.-Pn.tbmSm-h-iy-s¸-«n-«p-­v. Ub-d-IvS-tdäv D¯-chv ]cn-tim-[n-¨-tijw Bh-iy-amb \S-]-Sn-sb-Sp-¡p-\-\-Xm-sW¶v No^v ]n.-Fw.-Pn. Adn-bn-¨n-«p-­v.
25% Hu«v kuUv tIzm«m ths­¶v h¨p
w  Pn.-Un.-F-kv. Poh-\-¡mÀ¡v e`n-¨n-cp¶ {]tam-j³ Ah-kcw CÃmbva sN¿p¶ Xc-¯n t]mÌp-am³ tIU-dn-te-¡pÅ dn{Iq-«vsaânsâ 25%Hu«v sskUv Izm«-bmbn Xocp-am-\n-¨n-cp-¶Xv ]n³h-en-¨p. ]pXp-¡nb dn{Iq-«vsaâv \nb-a\w DSs\ D¯-c-hmbn Cd-¡p-¶-Xm-Wv.
w  sabn HmhÀko-bÀamÀ¡v F³.-F-¨v.-F.bv¡p ]Icw ^pÄ Sn.-F.bpw Un.-F.bpw \ÂIp-¶Xv Un¸mÀ«vsaâv AwKo-I-cn-¨p. Ignª 20 hÀj-¡m-e-ambn F³.-F-^v.-]n.-C. DbÀ¯nb Bh-iy-am-Wn-Xv.
w  t]mÌp-am-·mÀ¡v kn.-Fw.-F. \ÂIp-¶-Xn\v Zqc-]-cn[n FSp¯p If-bp-¶Xpw Un¸mÀ«vsaâv AwKo-I-cn-¨p.
w  Umäm F³{Sn  hÀ¡v sN¿p¶ t]mÌp-am-·mÀ¡v tPmen `mcw IW-¡m-¡p-¶-Xn-\pÅ ssSw ^mIvSÀ GÀs¸-Sp-¯p-¶Xv AwKo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p.
w  t]mÌv t_mIvkv Xmgs¯ \ne-bn h¨n-«n-Ãm¯ _lp-\ne sI«n-S-§-fnse HmÀUn-\dn Dcp-¸-Sn-I-fpsS sUen-h-dn¡v DÀ¶ hnlnXw ssSw ^mIvSÀ \ÂIp-¶-Xn\v [mc-W-bm-bn-«p-­v.
w  {]tXyI hyàn¡v am{Xw \ÂtI­ kv]oUv BÀ«n-¡n-fn-\pw, cPn-kvt{SUv I¯nsâ ssSw ^mIvSÀ \ÂIp-¶-Xm-sW¶v Adn-bn-¨n-«p-­v.
w  P\-km-{µX I-W-¡m¡n \nPs¸Sp-¯n-s¡m-­pÅ 1975 se D¯-c-hnse ]niIv ]cn-l-cn¡mw F¶v Dd¸p \ÂIn-bn-«p-­v. 2500 per Sq. miles or 1000 per Sq. kilometer  F¶Xv ]n¶oSv 2500 per kilometer F¶v sXämbn ]cn-K-Wn-bv¡p-I-bm-Wp-­m-bXv CXnse ]niIv ]cn-l-cn-¡p-¶Xv ]cn-K-Wnbv¡mw F¶mWv [mc-W-bm-bn-«p-Å-Xv.
w  _oäv Fcn-bm-bpsS hen¸w A\ym-b-amb coXn-bn-ep-Å-h-sbÃmw ]p\x-{I-ao-I-cn-¡m³ FÃm No^v ]n.-Fw.-Pn.-amÀ¡pw \nÀt±iw \ÂIn-bn-«p-­v.
w  t]mÌp-am³ 5 Intem{Kmw hsc-bpÅ BÀ.-]n.-FÂ.-F-kv. ssIImcyw sNbvXm  aXn-sb-¶n-cns¡ 35 Intem{Kmw hsc-bpÅ Dcp-¸-Sn-IÄ X]m hIp¸v _p¡p-sN-¿p-¶p-­v. C¯c-X-Xn-epÅ C.-]n.-]n. IÄ hnX-cWw \S-¯p-¶-Xn\v \ymb-amb \nc-¡n-epÅ I¬th-b³kv NmÀÖv  \ÂIp-I-tbm, ]gb akvZqÀ NmÀÖv ]pXp¡n \ymbamb \nc-¡n ^nIvkv sNbvXv \ÂIp-Itbm sN¿p-¶-Xn\v [mc-W-bm-bn-«p-­v. D¯-chv DS³ Cd-¡p-¶-Xm-Wv.
w  ko\n-tbm-dnän ASn-Øm-\-¯n Fw.-än.-F-kv. t]mÌn \n¶pw t]mÌp-am-\mbn Ibäw e`n-¡p-¶Xv ths­¶v hbv¡p-¶-hÀ¡v Fw.-F.-kn.-]n. \ÂInà F¶-Xns\ adn-I-S-¡m-\m-bn, DtZym-K-I-bäw B-h-iy-apÅ tbmKy-X-bp-Å-h-cpsS hnÃnwKv\kv £Wn¨v AhÀ¡p am{Xw Ibäw \ÂIp¶ coXn Ah-ew-_n-¡m-\mbn \nÀt±iw \ÂIp-¶-Xm-Wv.
w  PLI /RPLI _nkn-\-kp-ambn _Ô-s¸« C³skâo-hp-I aäp Un¸mÀ«p-saâv Poh-\-¡mÀ¡v e`n-¡-¶-Xp-t]m-se-Xs¶, sabn HmhÀko-bÀamÀ¡pw \ÂIp-¶-Xns\ kw_-Ôn¨D¯-chv Cd-¡p-¶-Xm-Wv. 
A`n-hm-Z-\-§-tfm-sS,

tPm¬ amXyp                       sI.-sI. cmP³Ip«n              jmPn ]n. amXyp
F.-sF.-]n.-C.-Un.-bp.           ]n.-þ4                            ]n.-þ3

]¯-\w-Xn«
19.03.2012

No comments:

Post a Comment