Wednesday, March 15, 2017

CONFEDERATION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES & WORKERS

  
16TH MARCH 2017


BATTLE LINES ARE DRAWN
WELL SET FOR ACTION

Within a few hours the historic strike of Central Government Employees including Gramin Dak Sevaks, Casual, Part-Time, Contingent, Daily rated and Contract workers will begin. From Kashmir to Kanyakumari, from North East to Gujarat the strike will be a thundering success. It is an outburst of anger and protest against those who betrayed the central government employees and pensioners.

NDA Govt’s Home Minister Shri Rajnath Singh, Finance Minister Shri Arun Jaitley and Railway Minister Shri Suresh Prabhu cheated and betrayed the cause of 33 lakhs Central Govt. Employees and 34 Lakhs pensioners.

Justice is on our side
Betrayers are on the other side

Ultimate victory will be ours as we believe in
Truth, Justice and Fairplay

We are not ready to surrender the self-respect and prestige of 33 lakhs Central Govt. Employees and 34 lakhs Pensioners. Confederation is not an organization of cowards to run away from the battle field half way.

WE SHALL FIGHT AND FIGHT AND FIGHT AND FIGHT TILL OUR LEGITIMATE DEMANDS ARE SETTLED

COME WHAT MAY, WE SHALL STRIKE, STRIKE, STRIKE AND STRIKE

We are ready for any sacrifice to protect the interest of Central Govt. Employees and Pensioners and also for the larger interest of the toiling masses of our country.

Where other organizations failed and compromised, it is confederation – Confederation alone – which has accepted the challenge to fight against the Government which betrayed the entire Central Govt. Employees and Pensioners.

Confederation is the only glorious organization of hope and inspiration for the entire Central Govt. Employees and Pensioners.

Come one, Come all, Come in Hundreds and Thousands and Lakhs.

Let us make the 16th March 2017 Strike a resounding success.

Let us march forward with determination and courage.

We are not alone, we are not afraid and we shall overcome.


M. Krishnan
Secretary General
Confederation
Mob & WhatsApp – 09447068125

E-mail: mkrishnan6854@gmail.com

Saturday, January 28, 2017

FsF]nCbp PnUnFkv (F³F^v]nC),
tIcf kÀ¡nÄ, ]n & än lukv,
Xnêh\´]pcw.
kÀçeÀ \¼À:                                              24-01-2017

PnUnFkv I½nän, Iatejv N{µ dnt¸mÀ«v
þ F´p sIm­pw HcSn apt¶m«p Xs¶.þ
kJm¡sf,
{in Iatejv N{µ, dn«sbÀUv saw_À t]mÌ kÀhokÊv t_mÀUv & sNbÀam³ {KmaoWv UmIv tkhIv I½nänbpsS dnt¸mÀ«v 2016 \hw¼À 24\v KhÀsa­në kaÀ¸n¨p. CXnë ap³s]ms¡ PnUnFkv I½nän dnt¸mÀ«v kaÀ¸nç¶ Aì Xs¶ AXv {]kn²oIcnçambnêì, F¶m C{]mhiyw ]Xnhnë hn]coXambn t]mÌ  t_mÀUv AXp c­v amkw XSªp sh¨Xnë tijw, 2017 Pëhcn 19 \v {]kn²oIcnçIbmWv sNbvXXv. AImcWhpw \ymbnIcn¡m³ ]äm¯Xpamb Cu XSªp sh¡Â Aæn ImeXmak¯ns¶Xncmbn, F³F^v]n bpw FsF]nCbp þPnUnFkv Dw tNÀ¶v kwbpàambn {]Xntj[ {]IS\§Ä, Iq« [ÀWIÄ F¶nh AS¡w, Ahkm\ambn {]Jym]n¨ sk{I«dn P\depw aäp P\d sk{I«dnamêw tNÀ¶v UmIv `hsâ ap³]n 18þ01þ2017 apXemcw`nçhm\nê¶ A\nÝnX Ime \ncmlmc kacw AS¡w XpSÀ¨bmb {]t£m`§Ä kwLSn¸n¨n«p­v.

PnUnFkv cwK¯pÅ hnhn[ ImäKdnIsfbpw AhbpsS hnhn[§fmb SnBÀ knF Ém_pIfpw efnXhevIcnçIbpw bpànklambn ]p\:kwLSn¸nçIbpw sNbvXpsIm­v AhêsS thX\hpw aäp shÂs^bÀ amÀ¤§fpw hÀ²n¸nç¶Xpambn _Ôs¸«mWv I½nänbpsS {][m\s¸« ip]mÀiIsfÃmw Xs¶.  \½psS kp{][m\hiyamb knhn tkÀhâv ]Zhn PnUnFkv Poh\¡mÀ¡v AëhZnç¶Xv kw_Ôn¨v I½nän Fs´¦nepw Xc¯nepÅ ip]mÀiIÄ \Sv¯p¶Xn\v X¿mdmbn«nÃ, ]Icw PnUnFkv Poh\¡mêsS \oba ]camb ]Zhn Ct¸mÄ tImSXnbpsS ]cnKW\bnemsWìw AXn\m AXv tImSXn Xs¶ Xoêam\n¡s« FìamWv \nÀt±in¨n«pÅXv. F¶mÂ, PnUnFkv Poh\¡mÀ¡v hmkvXh¯n e`ntí­ \ymbambn AhImi§Ä, AhÀ Un¸mÀ«vsaâv Poh\¡mtcmS¸amæsaìw, tImSXnbn Ahê¶bnç¶ Bhiy§Ä¡v iàn]Iêsaìw aäpapÅ hmZKXnIfp¶bn¨v XSÊs¸Sp¯p¶Xn HêImcyhpanÃsbìw I½nän \nco£n¨n«p­v.

am{Xaà t]mÌ Un¸mÀ«vsaânsâ `mhn \ne\nåv Xs¶ AXnsâ Bßmhmbn {]hÀ¯nç¶ PnUnFkv t]mtÌm^oÊpIfpsS icnbmb amt\PvsaâneqsS am{Xsa km[nç Fìw BßmhnÃmsX Un¸mÀ«vsaâv Hm^v t]mÌn\v \ne\nev¡m\mhnà Fìw IqSn I½nän \nco£n¨n«p­v..  2.6 e£¯ntesd hê¶ hnizkvXcmb PnUnFkv Poh\¡mêsS BÄ_ehpw ]cnNb k¼¯pw, DSs\ Bcw`n¡m³ t]mæ¶ C´y t]mÌv t]bvsaâv _m¦n\mbpw D]tbmKnt¡­Xp­v F¶Xpw I½nän Iméì Fìw ]dªn«p­v.

C¶v \nehnepÅ 11 SnBÀknF Ém_pIÄ kwtbmPn¸n¨psIm­v, {_m©v t]mÌvamÌÀamÀ, CXc Poh\¡mÀ F¶n§s\ c­p sehepItfmSpIqSnb 3 i¼f kvsIbnepIfmWv ]pXnb i¼f LS\bn I½nän ip]mÀi sNbvXncnç¶Xv. sam¯apÅ aq¶v kvsIbnepIfn Hsc®w PnUnFÊnse C¸dbp¶ c­p ImäKdnIÄ ¡mbn \o¡n h¨ncnçì. _n]nFw HgnsIbpÅ CXc PnUnFÊpImÀ¡v 4 aWn¡qÀ U}«nbpw 10000/þ cq] an\naw thX\hpw, A©paWn¡qÀ U}«nbpw 12000/þ cq] an\naw thX\hpw Bbn ^nIvkv sNbvXncnçì. AsX t]mse an\naw kvsIbn _n]nFwkn\v 4 aWn¡qÀ U}«nív 12000/þ A©paWn¡qÀ U}«nív 14500/þ F¶n§s\ ^nIvkv sNbvXncnçì. _n]nFw, AÊnÌâv _n]nFw & PnUnFkv F¶n§s\ aq¶v ImäKdn am{Xam¡n ]p\À hÀ¤oIcWw sNbvXncnçì. {_m©v t]mtÌm^oÊpIfn _n]nFw HgnsIbpÅ FÃm PnUnFkv XkvXnIIfpw AÊnÌâv {_m©v t]mÌv amÌÀ (Asst.BPM), Un¸mÀ«vsaâv t]mtÌm^oÊpIfnepÅ PnUnFkv XkvXnI PnUnFkv ({Kmao¬ UmIv tkh¡v Bbpw ]p\À \maIcWhpw sNbvXn«p­v.  ædª U}«n kabw 4 aWn¡qdpw (seh þ1), (\nehnepÅ 3 aWn¡qdnë ]Icw) amIvknaw 5 aWn¡qdpambn (sehÂþ2) ^nIvkv sNbvXn«p­v. _n]nF½nsâ tPmen `mcw t]mbnâv k{¼Zmb {]Imcw IW¡mç¶Xhkm\n¸n¨p ip]mÀiv sNbvXn«p­v. ]pXnb thX\ LS\sb PnUnFkv {_m©p t]mtÌm^oÊnse dh\| hÀ²\bpambmWv _Ôvs¸Sp¯nbncnç¶Xv. dh\| hÀ²\bpsS ASnkvYm\¯nÂ, FÃm PnUn Fkv t]mtÌm^oÊpIfpw A(Green), B (Orange) , C (Pink) , D (Red) F¶n§s\ Xcw Xncnçw. _n]nF½pw Un¸mÀ«vsaâ Hm^oÊd·mêw Htcm ImäKdn Hm^oÊpIfpsSbpw dh\| hÀ²n¸nç¶Xn\mbn kzoIcnt¡­ \S]SnIfpw hniZoIcn¨n«p­v. C¶v \nehnencnç¶ SnBÀknF Hê ImcWhimepw ædíphm³ ]mSnÃì ip]mÀibp­v. D (Red) ImäKdnbn s¸Sp¶ _n]nFw (dh\|hnsâ Imcy¯n Gähpw ]n¶n \nevç¶ _nH) dh\| hÀ²\bp­m¡m³ X¿mdsæn t]mtÌm^oÊnâv {]hÀ¯\ kabw hÀ²n¸nçI, _n]nF½nsâ C³{Insaâv \nÀ¯nshçI, ^n\m³jy A]v {KtUj³ {]ImcapÅ s{]mtamj³ XSbpI, t]mtÌm^oÊv dnsemt¡äv sN¿pI F¶n§s\bpÅ \S]SnIÄ çw ip]mÀi sNbvXn«p­v. dh\| hêam\w ] dªn«pÅ ]cn[nbn¡qSpXembn Dbê¶ A(Green) ImäKdn Hm^oÊpIfnÂ, eshÂþ2 ë apIfn dh\| ens¦Uv Bbn 10% A[nI thX\w \evæ¶Xnëw ip]mÀibpv­v. hmÀjoI C³{Insaâv \nc¡v 3% ]dªn«p­v. 

I½nänbpsS aäp Nne {][m\ ip]mÀiIÄ Xmsg¸dbpì.

(a) hmSI, Hm^oÊv sabnsâ\³kv, Ce{Înknän, F¶obn\§fn Hê sIms¼mknäv Aeh³kv. (b) æ«nIÄ çÅ ]T\ klmbw (kn C F) (c) kÀÆoÊv Imebfhn 12, 24, 36 F¶n aqì {]tamjëIÄ (km¼¯oI A]v{KtUjëIÄ) (d) FIvkv {Kmjy {Kmä|än ]cn[n, {Kq¸v C³jzd³kv kvIow XpI Ch hÀ²n¸n¨v ip]mÀiv sNbvXn«p­v. (e) 26 BgNvt¯¡v {]kh Ah[nbpw HcmgvNs¯ ]täWnän eohpw. (f) s]bnUv eohnë ]Icw, `mhnbnteç A¡u­v sN¿s¸Smhp¶ 30 Znhks¯ P\d eohv (km[mcW eohv.) eoh¡u­n Iq«n hís¸«Xn 180 Znhks¯ eohv kd­À BëIqeyw. (g) Imjz eohnë kam\amb 5 Znhks¯ FaÀP³kn eohv. (h) Un¸mÀ«vsaâv {]tamj³ ]co£IÄ FgpXp¶XnëÅ ædª tbmKyX kÀÆoÊv Imebfhv HêhÀjw (i) shÂs^bÀ ^­n \nìÅ {KmâpIfpw, km¼¯oI klmb§fpw hfsctbsd DZmch ¡cn¨ncnçì.

skhd³kv Fau­nsâ hÀ²\bpw kÀÆoÊv UnkvNmÀPv s_\n^näv kvIoanteç \evæ¶ XpIbpsS hÀ²\bpw AÃmsX s]³js\¸än Hìw Xs¶ ]cmaÀin¨n«nÃ. CXnë kam\ambn saUn¡Â BëIqey§sf¸änbpw I½nän au\w Zo£n¨ncn¡bmWv. \nehnepÅ am\ZÞ§Ä Aëkcn¨v \ne\nÀ¯\mhm¯ H^oÊpIfpsS dnsemt¡jëw, dnUnt¹mbvsaâpw Xo{h KXnbn ap³t]m«p sIm­pt]mIWsaìw, PnUnFkv t]mtÌm^oÊpIfpsS F®w ædím\mbn C\n Ah AS¨p ]q«êsXìw ip]mÀi sNbvXn«p­v. PnUn Fkv sâ U}«n kabw \nehnepÅ ]cn[n Bb A©paWn¡qÀ Xs¶ \ne\nÀ¯pIbmWv I½nän sNbvXXv.  


_n]nFw knë am{Xambpw, CXc IäKdn¡mcmb PnUnFÊnëw {]tXyIambn c­v bqWnbëIÄ¡v cq]w \evIWsaìw ip]mÀiv sNbvXn«p­v.

I½nän dnt¸mÀ«v \S¸nemç¶ {]iv\amWv C\n hê¶Xv. kzm`mhnIambn«pw GsX¦nepw Hê t]mÌ t_mÀUv AwK¯ns\ Cu dnt¸mÀ«pw I½oj³ ip]mÀiIfpw \S¸nemç¶Xns\¸än ]Tnçhmëw aäpambn C\nbpw GÀs¸Sp¯pw. ]n¶oSv tPmbnâv sk{I«dnbptSbpw ^n\m³jy AssUzÊdpsSbpw ædn¸pItfmsS t]mÌ t_mÀUv AwKoIcntí­Xp­v. AXnëtijw \nbaImcyw , Un¸mÀ«vsaâv H^v t]gvkW Bâv s{Sbn\nwKv, [\Imcyw, F¶o t\mU a{´meb§fpsS AwKoImcw e`níWw. Cu {]{IobIsfÃmw ]qÀ¯nbm¡n ]qÀ®amb s{]mt¸mk Iym_ns\äv ap³]msI AwKoImc¯n\mbn kaÀ¸nçw.

F³F^v]n bpw FsF]nCbpþPnUnFkv Dw Cu I½nän dnt¸mÀ«v, Bg¯n ]Tn¨v \½psS PnUnFkv Poh\¡msc Fs§s\sbms¡ CXp _m[nçw Fì a\Ênem¡n, KpWIcaÃm¯ ip]mÀiIfnt·Â t`ZKXnIÄ Bhiys¸«pw, Dt]£nt¡­ ip]mÀiIÄ Dt]£n¨pw AëIqeamb ip]mÀiIÄ F{Xbpw thKw \S¸nem¡Wsaìw Bhiys¸«psIm­pÅ hniZamb sat½mdm­w X¿mdm¡n DSs\ Xs¶ Un¸mÀ«vsaânë \evæ¶XmWv. 

F³F^v]n bpw FsF]nbpþPnUnFkv Dw PnUnFkv Poh\¡mÀ¡v ]camh[n BëIqey§Ä t\SnsbSp¡m\mbn At§bäw {ianç¶XmWv. Hê ]s£ AëIqe ip]mÀiIfn shÅw tNÀç¶Xn\mé v KhÀsa­v apXnê¶sX¦n A\nÝnXIme ]WnapS¡S¡apÅ t{SUv bqWnb³ \S]SnIfpambn ap³t]m«p t]mæ¶Xn\v F³F^v]n bpw FsF]nbpþPnUnFkv Dw aSn¨p \nev¡nÃ. apgph³ X]m Poh\¡mêw  F³F^v]n , FsF,]nCbpþPnUnvFkv, ]nsPknF, tIm¬s^Utdj³ H^v sk{â KhÀsa­v Fwt¹mbokv Bâv hÀt¡gvkv F¶nhbpsS sImSn¡ognepw _m\dn³ Iognepw AWn\ncìsIm­v Ignª Ime§fn \nc´cambn \S¯nb Dinc³ t]mcm«§fpsS ^e§fmWv I½nänbpsS AëIqe ip]mÀiIsf¶ Ncn{X kXyw \½Ä ad¡msX a\Ên kq£nt¡­XmWv. IqSpX sa¨s¸« tkh\ thX\ hyhkvYIÄ e`nç¶Xnë th­nbpÅ, 2017 amÀ¨vþ16 sâ ]WnapS¡¯n¶mbn Hꡧfmcw`n¡mw. IqSpX sFIyt¯msS hn{iaanÃmsX \½psS A´na e£yamb PnUnFkv Poh\¡mÀ¡v knhn tkÀhâv ÌmäÊv t\SnsbSpçw hscbpw t]mcm« `qanbn Dd¨p \nev¡mw. ktµlanÃ, Iatejv N{µ I½nän dnt¸mÀ«v HcSn ap¶n Xs¶. Bß hnizmkt¯msS hnPb t`cn apg¡ns¡m­v apt¶dmw kJm¡sf , apt¶m«v.  

                                                SABU M.S,

SECRETARY AIPEU GDS (NFPE)

Monday, November 28, 2016

MOST IMPORTANT & URGENT

DECEMBER 15th PARLIAMENT MARCH

NO CHANGE

PROGRAMME WILL BE CONDUCTED

ON DECEMBER 15th ITSELF

          IT IS REPORTED THAT SOMEBODY IS SPREADING FALSE NEWS IN SOCIAL MEDIA THAT THE DECEMBER 15TH PARLIAMENT MARCH IS POSTPONED.

THIS IS TOTALLY FALSE NEWS.

THERE IS NO CHANGE IN THE DATE OF THE PARLIAMENT MARCH.

IT WILL BE HELD ON DECEMBER 15TH ITSELF.

DO NOT BELIEVE SUCH FALSE NEWS
        M.KRISHNAN
 SECRETARY GENERAL
    CONFEDERATION

Thursday, October 27, 2016

hursday, October 27, 2016

A great achievement of NFPE & Postal JCA (NFPE-FNPO & AIPEU-GDS - NUGDS) for Gramin Dak Sevaks

ORDERS OF ENHANCED CEILING
OF BONUS @ RS 7000/- FOR GDS
ISSUED BY DEPARTMENT OF POST

NFPE & Postal JCA always stand for the cause of GDS.

GDS BONUS ENHANCEMENT ORDER ISSUED . 

SHINING VICTORY FOR NFPE , AIPEU GDS AND POSTAL JCA INCLUDING FNPO & NUGDS . 

RECOGNISED GDS UNION's GENERAL SECRETARY SHRI MAHADEVAIAH WITHDRAWN THE STRIKE DECISION EVEN BEFORE ORDERS ARE ISSUED. 

NFPE & AIPEU -GDS , POSTAL JCA INCLUDING FNPO & NUGDS SERVED TWO DAYS STRIKE NOTICE ON 20.10.2016 AND TOOK A FIRM STAND THAT WE WILL NOT WITHDRAW THE STRIKE DECISION TILL ORDERS ARE ISSUED . 

SECRETARY , DEPARTMENT OF POSTS HELD DISCUSSION WITH US AND REQUESTED TO WITHDRAW THE STRIKE DECISION . 

WE REFUSED TO WITHDRAW . SHRI MAHADEVAIAH WITHDRAWN THE STRIKE DECISION ON 24.10.2016 ITSELF WITHOUT WAITING FOR THE DECISION OF THE FINANCE MINISTRY AND GOVT AND RAN AWAY FROM THE BATTLEFIELD HALF WAY FEARING WITHDRAWL OF RECOGNITION FACILITIES.

CONFEDERATION & JCM STAFF SIDE EXTENDED FULL SUPPORT AND DISCUSSED THE CASE IN THE JCM STANDING COMMITTEE MEETING WITH THE GOVERNMENT ON 25.10.2016.. 

COPY OF ORDER PUBLISHED HERE UNDER. 

Yours fratennally 

R.N.PARASHAR

Thursday, October 20, 2016

Revised Frequently Asked Questions (FAQs) 2.0 related to proposed India Post Payments Bank

To view, please CLICK HERE. 

India Post Payments Bank Recruitment

To view, please CLICK HERE. 


How to claim PPF after subscriber's death

In the event of the death of a Public Provident Fund (PPF) subscriber, any money left in their PPF account is passed on to the nominee(s) or the legal heir(s). The paperwork and documentation for the claim vary based on whether a nomination has been registered by the PPF subscriber or not. Here’s how to go about filing a claim. 

Form 

Nominees or the legal heir of the deceased PPF subscriber are required to submit a duly filled Form G to the bank or post office where the the PPF account was held. 

Nomination registered 

If the PPF subscriber had registered a valid nomination, the nominee will be able to claim the proceeds from the account by simply filing the Form G, along with proof of death of the subscriber (death certificate). 

No nomination 

If there is no nomination in force, the claim can be made by the legal heirs of the de -ceased subscriber. In addition to death certificate, the legal heirs also have to submit a succession certificate or letters of administration along with an attested copy of probate of will issued by a competent court. 

Amount up to Rs 1 lakh 

If the amount standing to the credit of the PPF account is up to Rs 1 lakh, the claim may be processed after submission of the following documents: 
*A letter of indemnity. 
*An affidavit. 
*A letter of disclaimer on affidavit. 
*A certificate of death of subscriber on stamped paper. 

Process 

On receipt of application and documents from the nominee(s), if these are found to be in order, all amounts standing to the credit of the PPF account of the deceased subscriber will be repaid to the nominee(s) by the bank or post office. Adjustments will be made according to interest on loans taken by the subscriber. 

Points to note 

*In case of death of one of the nominees, the surviving nominee(s) will also have to provide proof of death of the deceased nominee. 
*The balance in the PPF account continues to earn interest till the end of the month preceding the month in which payment of the deposits stopped. From next year, MGNREGS workers to get wages via Post Payments Bank

Tribune News Service, Ludhiana, October 16

With the opening of Post Payments Bank at the post offices next year, the payment to MGNREGS workers and labourers will also be done through these banks.

According to information, India Post Payments Bank, which is expected to become operational by next year, will be used for the payments of some schemes run by the Central Government, including payments to MGNREGS workers.

It would be a great relief to MGNREGS workers in particular, because being a rural employment guarantee scheme, MGNREGS beneficiaries of the scheme are in villages, but the penetration of the post offices is deeper in villages than banking sector. So, MGNREGS workers will be able to collect the payments from nearby post offices instead of having to visit banks, said one of the officials in the Postal Department.

Deepinder Singh, a Gram Rozgar Sewak under MGNREGS, said if the payment was done through post offices, it would help the labourers. “It is a promising move, but the direct payment for different schemes must also be clearly earmarked to prevent any confusion in the minds of the labourers,” he said.

Satwant Kaur, one of the MGNREGS labourers in Khedi village, said the nearer she could collect the payments, the better it was for all MGNREGS workers. “It gets difficult to visit far off villages to get the payments in old age. If money is paid through post offices, it would be a great help,” she added.

MEETING ON GDS BONUS ISSUE WITH THE DEPARTMENT OF POSTS

 

          A meeting on GDS bonus issue was convened by the Member (P) Shri A.K. Dash in his Chamber in the evening of 19.10.2016 with PJCA leaders Secretary Generals and Presidents of NFPE & FNPO attended the meeting.

 

          Member (P) told that the case of enhancement of bonus ceiling is being pursued by the Secretary Post. He has met with Finance Secretary personally and requested to expedite the matter.  Minister (C) has also written letter to Finance Minister to grant enhanced bonus to GDS. He assured that it will be approved by Finance Ministry soon. He appealed to defer the agitational  programmes  including  2 days  Strike on 9th &10th November,2016 . He assured to issue orders for casual labourers wage revision also.

 

          But we told clearly that until and unless the orders for enhanced Bonus are received, our programmes as notified will continue.

 

          We have received encouraging reports of Dharna /Demonstrations held today i.e. 20.10.2016 throughout the country. Government and Department is coming under pressure.

 


          Please maintain the tempo and make all efforts to make 2 day Strike on 9th & 10thNovember, 2016 a grand success to achieve the demands.


MEETING ON ALLOWANCES WITH THE DEPARTMENT OF POSTS

                             

          A meeting on allowances was held on 19.10.2016 at G.P. Roy Committee Room, Dak Bhawan, New Delhi under the Chairmanship of Shri B.V. Sudhakar , Secretary  Department of Posts. Member (P) Shri A.K. Dash and DDG Estt. Shri S.K. Dashora and other officers were present.

            From Staff Side Secretary General NFPE, President NFPE, Secretary General FNPO, President FNPO and some other General Secretaries attended.

 


          The Note submitted by PJCA was well taken by the Department and mostly the views of Secretary were positive on the demands on allowances presented by us according to note. (Note was published earlier in website.) We hope positive outcome.